Outlet meblowy
outlet24.pl to internetowy outlet posiadający w swojej ofercie ponad 10 000 mebli, lamp i dodatków do domu z rabatem do 90%

Regulamin sklepu outlet24.pl

REGULAMIN
Sklepu internetowego www.outlet24.pl

Spis treści:

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

 3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych.

 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 6. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 7. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

 8. Sposoby dostawy.

 9. Sposoby płatności.

 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 11. Tryb postepowania reklamacyjnego.

 12. Dane osobowe.

 13. Prawa autorskie.

 14. Postanowienia końcowe.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy.

 2. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.outlet24.pl . Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli i elementów wyposażenia wnętrz pochodzących ze zwrotów lub posiadających wady produkcyjne. Wskazane wady nie wpływają w sposób zasadniczy na ogólną użyteczność i przeznaczenie mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

 3. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Anna Guenther prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DESIGN AG Anna Guenther (adres prowadzenia działalności: Jurajskie Wzgórze 14, 32-087 Bibice) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki pod numerem 3920, NIP 6772309195, REGON 120798841;

 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 5. KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO KLIENTA– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 8. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia.

 9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

 10. TOWAR – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Towary prezentowane w Sklepie internetowym to towary posiadające pomniejsze uszkodzenia, wady produkcyjne lub pochodzące bezpośrednio ze zwrotów od Klientów. Wskazane wady nie wpływają w sposób zasadniczy na ogólną użyteczność i przeznaczenie mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Wszystkie defekty lub uszkodzenia są szczegółowo opisane oraz udokumentowane za pomocą fotografii umieszczonych w Sklepie internetowym.

 11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące za zawarcia umowy sprzedaży Towaru  ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Klient może złożyć po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinforomatycznym  którym posługuje się usługodawca

 

 1. Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

  2. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

  3. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

  4. Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

  5. Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

  6. Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,

  7. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli.

 

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
   

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym

 1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia będącego jednocześnie Formularzem Rejestracji. W tym celu należy „kliknąć” na wybrany przez Usługobiorcę Towar. Jeżeli Usługobiorca chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Zobacz koszyk i złóż zamówienie”. Po wykonaniu powyższych czynności Usługobiorca zostanie przekierowany do strony określającej wartość zakupów. Kolejno należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w pkt X regulaminu. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do składania zamówienia” Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Kolejno należy wypełnić wyświetlony Formularz Zamówienia.

 2. Następnie niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz kliknięcie na ikonkę „Chcę przy okazji zakupu założyć konto”.  

 3. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail, numer telefonu.

 4. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 3 skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 5. Kolejno należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę. Obligatoryjne również jest wyrażenie zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby założenia i korzystania z Konta Sklepu internetowego oraz na inne cele przetwarzania danych, tam wskazane.   

 6. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili, w tym momencie jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Ponadto na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy zostaną wysłane dane do logowania się z indywidualnym hasłem, które Usługobiorca jest zobowiązany zmienić na własne przy pierwszym logowaniu.

 7. Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.

 8. Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Użytkownika oraz umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych funkcji Sklepu internetowego.

 9. W celu zalogowania się do Konta Klienta należy kliknąć ikonkę „ludzika”  znajdującym się w prawym górnym rogu strony Sklepu internetowego oraz wpisać w formularzu logowania adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu do Konta oraz kliknąć ikonkę „Zaloguj się”.

 10. Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu ikonki „ludzika” znajdującego się w prawym górnym rogu strony. 

 11. W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta (podanych danych osobowych) należy:

  1. zalogować się do Konta Klienta,    

  2. wejść na Konto klikając przycisk „ludzika” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

  3. wybrać zakładkę „Edytuj profil”,

  4. wprowadzić modyfikacje podanych danych osobowych używając przycisku „Zapisz zmiany”.

 12. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 13. Po zalogowaniu się do Konta Klient ma także możliwość dodawania opinii o zakupionych towarach. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.

 14. Kliknięcie przycisku „Dodaj opinię” powoduje przesłanie formularza do Sprzedawcy. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii.

 15. Dla Klientów z którymi została zawarta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym Usługodawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii. Dokonując zakupu towarów oferowanych w ramach tych kampanii Klient zawiera umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

 16. Udział w kampaniach o których mowa powyżej jest bezpłatny i dobrowolny. Zasady rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zostały określone w pkt V Regulaminu.

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 1. Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru widoczne na stronie Sklepu internetowego.

 2. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 3. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź do składania zamówienia”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia.

 4. Kolejno niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz kliknięcie na ikonkę „Zakupy bez zakładania konta ” bądź „Mam już konto i chcę się zalogować ” bądź „Chcę przy okazji zakupu założyć konto”. W przypadku kliknięcia na ikonę „Chcę przy okazji zakupu założyć konto ”, procedura zakładania konta opisana jest w rozdziale III - „Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym”.

 5. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail, numer telefonu.

 6. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa powyżej skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 7. Kolejno należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności stanowi warunek zawarcia Umowy sprzedaży i świadczenia usług przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie.

 8. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz tym samym dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi on o tym Klienta, który bez wyznaczania dodatkowego terminu będzie mógł wówczas od umowy odstąpić. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Klienta.  

 

 1. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie kliknięcie na zakładkę „Koszyk”.  Wówczas Klient zostanie przeniesiony na stronę, na której, aby usunąć daną pozycję Towaru należy kliknąć przycisk „Usuń”, a następnie ponownie wybrać Towar i dodać go do koszyka. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres poczta@outlet24.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 12 38-48-748.

 2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: poczta@outlet24.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 12 38-48-748. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Przyjęto zamówienie” ze wskazaniem jego numeru– dotyczy to Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej poczta@outlet24.pl, a także przez wydrukowanie  i przekazanie Klientowi  wraz z Towarem specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 1. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: poczta@outlet24.pl

 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@outlet24.pl lub też telefonicznie pod numerem (+48) 12 38-48-748.

 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

 

 1. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy na zasadzie art. 71 k.c.

 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.

 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: poczta@outlet24.pl

 5. Usługobiorcy posiadający Konto w sklepie internetowym mają możliwość złożenia zamówienia za pomocą zakładki „Do koszyka” bez konieczności korzystania z Formularza Zamówienia.

 6. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

 7. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem jego numeru, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).

 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).

 9. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę).

 

 1. Sposoby dostawy.

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską

 2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.

 3. Koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.

 6. Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 8. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

 1. Sposoby płatności.

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank:  Bank BZ WBK 30 1090 1665 0000 0001 2175 8439;

  3. Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;

  4. Płatność kartą płatniczą: Visa, MasterCard.

 

 1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy poczta@outlet24.pl lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej www.outlet24.pl.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane Płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłaty w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zakupiony towar należy zwrócić na odpowiedni adres podany w zakładce Zwroty.

 8. Klient (Konsument) ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 10. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego towaru.

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych. Z uwagi na charakter Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym, Sprzedawca zobowiązuje się szczegółowo opisać istniejące wady produktu, wszelkie uszkodzenia oraz ewentualne braki elementów montażowych i konstrukcyjnych.

 2. Wady opisane przez Sprzedawcę w opisie Towaru oraz wady udokumentowane za pomocą fotografii dostępnych w Sklepie internetowym, nie stanowią podstawy reklamacyjnej oraz nie mogą być przedmiotem zgłoszenia z tytułu rękojmi. Zastosowanie ma przepis art. 557 §1 k.c. Powyższe nie uchybia możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w części X Regulaminu.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za Wady używanych Towarów, jeżeli Wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania używanego Towaru Kupującemu. Roszczenia i uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi – odpowiednio - przedawniają się lub wygasają z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, art. 568 ust. 3 – 6 k.c. stosuje się odpowiednio

 4. Sprzedawca odpowiada za Wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi).

 5. W zakresie terminów i uprawnień Klienta (Konsumenta) i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art.556 do art. 576 k.c.).

 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów.

 8. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy poczta@outlet24.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: DESIGN AG Anna Guenther Jurajskie Wzgórze 14, 32-087 Bibice lub w innej formie np. za pośrednictwem opcji „Reklamacje” w Koncie Klienta o którym mowa w pkt. V ust. B regulaminu.

 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Magazyn Meble Design AG Ul. Forteczna 8, 32-086 Węgrzce.

 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 11. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Klienta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Klienta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Klienta. Klient ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Klienta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Klienta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Kupującemu cenę zakupu potrącając koszt utylizacji.

 

 1. Dane osobowe.

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący Sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą).

 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).

 3. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.

 4. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca)  zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

 5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

 7. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są pod adresem https://www.outlet24.pl/polityka-prywatnosci

 

 1. Prawa autorskie

 

Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.


XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (Sprzedawcy).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019 roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści  na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym.

 4. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego

 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego www.outlet24.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.outlet24.pl
  Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.outlet24.pl/regulamin.html


 

Właścicielem marki outlet24.pl jest DESIGN AG Anna Guenther (adres prowadzenia działalności: Jurajskie Wzgórze 14, 32-087 Bibice, Polska ) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki pod numerem 3920, NIP 6772309195, REGON 120798841.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności